ทีมผู้บริหาร บริษัท 500 ไมล์ จำกัด

ทีมผู้บริหาร บริษัท 500 ไมล์ จำกัด

นางสาวจันทนา เล็กสมบูรณ์ (ตู่)

กรรมการผู้จัดการ

เภสัชกรหญิงธนาภรณ์ เล็กสมบูรณ์ (เอ๊ะ)

ผู้จัดการโรงงาน

นางสาวเพชรีภรณ์ เล็กสมบูรณ์ (หมู)

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

เภสัชกรนนทชัย พนิตประชา (นนท์)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กสมบูรณ์ (ฝ้าย)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ