เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท 500 ไมล์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 ซึ่งในปี พ.ศ.2562 ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็น บริษัท 500 ไมล์ จำกัด โดย คุณจันทนา เล็กสมบูรณ์ ด้วยประสบการณ์ด้านงานบำรุงทางและงานความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 15 ปี และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านงานทางและความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับปฏิบัติไปจนถึงระดับบริหาร จึงสามารถทำให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท 500 ไมล์ จำกัด มีความใส่ใจในการดำเนินงานตั้งแต่แรกเริ่มของกระบวนการไปจนการทั่งเสร็จสิ้น โดยได้ผสมผสานการดำเนินงานทั้งในส่วนของเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยเข้ากับบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งถูกจัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นได้จากผลงานที่เป็นประจักษ์จำนวนมาก

บริษัท 500 ไมล์ จำกัด มีความพร้อม มุ่งมั่น และตั้งใจที่จะดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกๆ ฝ่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ