5.2 ป้าย OVER HEAD

Apr 2, 2017 ป้าย

ป้าย OVER HEAD ป้ายจราจรแขวนสูแบบคร่อมผิวจราจร การติดตั้งจะติดตั้งที่บริเวณทางหลวงชนบท ขนาด 4 ช่องจราจร หรือ 6 ช่องจราจร
หรือมากกว่า และในบริเวณที่มีความสับสนในการเข้า ช่องทางให้ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นป้ายเตือนล่วงหน้าป้ายบอกทิศทาง หรือ
ป้ายบอกช่องทาง

ป้าย OVER HEAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *