7.2 Mast Arm พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ

Mast Arm พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ เสารูปตัว L ที่ติดป้ายเตือนยื่นเข้าไปในถนน พร้อมไฟกระพริบ ใช้กับถนน 2 ช่องทางจราจรเพื่อเป็นจุดเตือนในเวลากลางวันและกลางคืน

Mast Arm พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *